logo-tilt

Leaders. Build. Leaders

The one and only show in Bulgaria where leaders challenge leaders

 • Sofia, Bulgaria
 • Carrusel Club

Leaders. Build. Leaders

The one and only show in Bulgaria where leaders challenge leaders

 • Sofia, Bulgaria
 • Carrusel Club

General Conditions

Общи условия за участие в събитието Leader Talks 2022

Моля, прочетете докрай настоящите общи условия, тъй като същите уреждат отношенията между Вас и организаторите на събитието Лидер Толкс ЕООД във връзка с посещението Ви на събитието. Обърнете внимание, че с присъствието си на събитието Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите общи условия и че сте наясно, че същите са обвързващи в отношенията Ви с организаторите на събитието Лидер Толкс ЕООД.

 1. Достъпът до събитието е разрешен само за лица, навършили 18 години.
 2. Лидер Толкс ЕOОД се задължава да осигури на гостите достъп до събитието, освен при настъпването и действието на форсмажорни обстоятелства.
 3. Посетителите на събитието се задължават да спазват общоприетите норми на поведение на територията на Club Carrusel, а именно:
  • Да не внасят оръжие и всички забранени от закона вещества и предмети.
  • Да не внасят храна и напитки.
  • Да не възпрепятстват, по какъвто и да било начин, нормалното провеждане на събитието и да не пречат на останалите гости.
  • Да не увреждат други лица, залите и имуществото в тях, както и имуществото, находящо се на територията на Club Carrusel.
 4. Посетителите имат право да присъстват на събитието срещу представяне на валиден билет или покана. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета при закупуване на билет през интернет и ако има разминаване/несъответствия между исканите/заявените от него при покупката и предложените условия, незабавно да уведоми за това съответното длъжностно лице на Лидер Толкс ЕOОД за отстраняване на несъответствието, а ако не го направи, условията/информацията на закупения билет се считат за приети от него.
 5. Лидер Толкс ЕОOД няма задължение да възстанови, преиздаде или компенсира парично за случайно повреден, изгубен или унищожен билет.
 6. Всеки посетител има право да поиска възстановяване на заплатената сума за билет, в случай че събитието не се проведе поради причини, за които отговаря Лидер Толкс ЕOОД.
 7. Всички гости следва да са наясно, че с присъствието си на събитието те дават съгласието си да бъдат заснемани чрез фотографиране, видео или звукозапис от Лидер Толкс ЕOОД и/или нейните партньори. Гостите следва да са наясно, че Лидер Толкс ЕOОД и нейните партньори имат право да използват всички снимки, видео и аудио записи от събитието във връзка с медийно отразяване, промотиране и други търговски дейности. Ако гостът не е съгласен с горепосоченото, същият не трябва да присъства на събитието.
 8. Съгласно действащото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, видео заснемането представлява обработване на лични данни, тъй като записите позволяват идентифициране на физическите лица. Съгласно указания на Комисията за защита на личните данни „Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай, че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.“ С присъствието си на събитието всички посетители дават съгласието си на Лидер Толкс ЕOОД да прави видео записи, чрез което да обработва лични данни на посетителите съобразно посочените в т. 7цели.

 

Terms and Conditions for participation of the Leader Talks event 2022

Please read thoroughly these Terms and Conditions as they govern the relationship between you and the organizers of the event Leader Talks Ltd. in regard to your participation in the event. Please note carefully that by being present at the event, you clearly confirm that you agree to these terms and conditions and that you are aware that they are binding in respect to your relations with the organizers of the event Leader Talks Ltd.

 1. Access to all event venues is only allowed for persons over the age of 18.
 2. Leader Talks Ltd. is obliged to provide the participants (guests) access to the Event, except in the event of force majeure.
 3. Visitors to the event are committed to adhering to the generally accepted standards of conduct on Club Carrusel’s territory. Visitors are not allowed to:
  • Import weapons and all prohibited by law substances and objects.
  • Import food and drink.
  • Obstruct the normal conduct of the event in any way and deprive the other guests from normal conduct of the event.
  • Harm other persons, damage the venues and property in them, as well as the property located on the territory of Club Carrusel.
 4. Guest have the right to attend the event upon submission of a valid ticket or invitation.
 5. Leader Talks Ltd. shall not be obliged to refund, reissue or compensate in other way for any accidentally damaged, lost or destroyed ticket.
 6. Visitors are eligible to attend the event when they present a valid ticket or invitation. The guest is obliged to check the data on the ticket when buying one online and if there is a discrepancy between the requested purchase and the received credentials on the ticket, the guest should immediately notify the official representative of Leader Talks Ltd. to remove the disparity, and if he/she does not, the conditions/information of the purchased ticket are deemed accepted. Every visitor has the right to request a refund for the amount paid for the ticket in case the event is not being held for reasons attributable to actions of Leader Talks Ltd.
 7. All guests of the event must be aware that by entering the event venues they give their consent to be photographed and/or video or audio recorded by Leader Talks Ltd. and its affiliates. Guests must also be aware that Leader Talks Ltd. and its affiliates have the right to use all photographs and recorded video and audio footage from the event in regard to media coverage, promotions and other commercial activities. If the guest do not wish to be subject to the foregoing, he/she should not enter the event venues.
 8. According to the current European legislation on personal data protection, video recording is considered “processing of personal data”, as the records allow the identification of individuals. According to the guidelines of the Commission for Protection of Personal Data “Citizens must be informed by means of prominently displayed information boards about the use of technical means for monitoring and control of the site without specifying their location. In the event that they have not objected to the controller for the processing of their personal data, it is assumed that they have given their consent within the meaning of the Personal Data Protection Act to their personal data being processed by means of video control means.” With their presence at the event, all visitors give their consent to Leader Talks Ltd. to make video recordings and by that to process personal data to the guests according to the objectives set out in item 7.

*Тeзи Общи условия са написани в 2 (два) еднообразни двуезични екземпляра на български и английски език – по един за всяка от страните. В случай на несъответствия между текстовете, предимство има текстът на български език. Thе General Conditions are written in 2 (two) identical bilingual versions in the Bulgarian and the English language – one for each of the parties. In the event of any discrepancies the Bulgarian language version shall prevail.